رشت-شرکت مرغ اجداد زربال

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی با استفاده از پیش تصفیه با تکنولوژی بی هوازی و تصفیه با فرآیند هوازی (لجن فعال) S.B.R پروژه شرکت مرغ اجداد زربال در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی، تولید و اجرا گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

  • منهول آشغالگیر بتنی پیش ساخته با ظرفیت ۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور جلوگیری از ورود آشغال به سیستم چربیگیری.

  • دستگاه چربیگیر بتنی پیش ساخته با ظرفیت ۹ مترمکعب (روزانه) بمنظور چربیگیری دستی از پسآب آشپزخانه مجموعه.
  • دستگاه فیلتر بیولوژیکی بتنی پیش ساخته با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور کاهش مواد آلی و ذرات معلق موجود در پسآب آشپزخانه مجموعه.
  • دستگاه ایستگاه پمپاژ پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور تامین فشار هیدرولیکی پسآب ورودی به سیستم تصفیه فاضلاب.

 

– دستگاه تصفیه فاضلاب بهداشتی با استفاده از فرآیند هوازی S.B.R و با ظرفیت ۸ مترمکعب (روزانه) .