هتل دلفین بندرانزلی

اطلاعات پروژه

جزئیات پروژه

سیستم تصفیه فاضلاب بی هوازی بتنی پروژه هتل دلفین واقع در شهر بندرانزلی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط کادر مجرب شرکت قائم سازان افرا طراحی و تولید گردید .

مشخصات سیستم تصفیه فاضلاب :

  • دستگاه چربیگیر پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور پیش تصفیه پسآب آشپزخانه هتل با ظرفیت حداکثر ۱۰۰ نفر در روز .
  • دستگاه صافی شنی پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۳ مترمکعب (روزانه) بمنظور تصفیه پسآب خروجی از چربیگیرها .
  • دستگاه کلرزن (دستی) پیش ساخته بتنی با ظرفیت ۲ مترمکعب (روزانه) بمنظور گندزدایی پسآب خروجی از سیستم تصفیه.
  • ترانشه مجوف پیش ساخته بتنی با ظرفیت جذب آب ۶ مترمکعب (روزانه) بمنظور جذب پسآب خروجی از سیستم تصفیه .