گواهینامه و مقالات علمی ما

    : No. 1

Hamidreza Ansari Joveini, Mohammad Ansari Joveini, Mahdi Ansari Joveini, Mohadeseh Ansari Joveini “Designing wastewater treatment systems and studying the sewage absorption coefficient in temperate regions of Iran”. International Journal of Advancedand Applied Sciences(IASE) . Volume-3, Issue 1, ISSN:2313-3724, Pages44-47 ,Feb.2016

: Link Address From Download Full Text-Pdf

Download

    : No. 2

Hamidreza Ansari Joveini, Maryam Moheb ” Tectonics at the Arabian Plate”. International Journal of Review in Life Sciences(IJRLS) . Volume-5, Issue 4, ISSN:2231-2935, Pages411-417 ,April.2015

: Link Address From Download Full Text-Pdf

Download

: No. 3

Hamidreza Ansari JoveiniMohammad Ansari Joveini , Majid Mahmoudizad” Transportation Management and Its Effect on the Economy of Iran”, Trends in Life Sciences Journal, Volume-3, Special Issue 3, ISSN:2319-4731, Pages53-58, December.2014

: Link Address From Download Full Text-Pdf

Download

: No. 4

Hamidreza Ansari Joveini Study of the Soil Permeability and the Resulted Liquefaction”, Today Science Journal of Engineering and Technology, Volume 1, Issue 3, ISSN:2391-5714, Pages1-5, December.2014

: Link Address From Download Full Text-Pdf

Download

: No. 5

  • حمیدرضا انصاری جوینی ” بررسی استانداردسازی سیستم­ های پیش­ تصفیه فاضلاب با فرآیند بی هوازی ” . ماهنامه اختصاصی محیط­زیست- زیست­ بان (۱۴ آذرماه۱۳۹۶- ایران- تهران)

: Link Address From Download Full Text-Pdf

Download

No. 6 :

زهرا رحیمی رشت آبادی ۱ عبدالرضا کریمی ۲ بایرامعلی محمدنژاد ۳ حمیدرضا انصاری جوینی ۴

ضرورت استفاده از فیلترهای بی هوازی در تصفیه فاضلاب های صنعتی “

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار (۲۶ آبان ماه۱۳۹۷- ایران- تهران)

: Link Address From Download Full Text-Pdf

Download