تایل بتنی

ماسب فضای داخلی

ابعاد30 × 30 × 2.5 سانتیمتر